Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Quy định về khoảng cách an toàn trong nhà và ngoài trời của trạm đến 220kV

Chia sẻ :

 

§iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng
(kV)
§iÖn ¸p cao nhÊt cña thiÕt bÞ
(kV)
§iÖn ¸p chÞu tÇn sè c«ng nghiÖp
ng¾n h¹n
(kV)
§iÖn ¸p chÞu xung sÐt 1,2/50ms (trÞ sè ®Ønh)
(BIL)
(kV)
Kho¶ng trèng nhá nhÊt pha-pha vµ pha-®Êt N
(mm)
Trong nhµ
Ngoµi trêi
6
7,2
20
60
130
200
10
12
28
75
130
220
15
17,5
38
95
160
220
22
24
50
125
220
330
35
38,5
40,5
75
80
180
200
320
400
350
440
110
123
230
550
1100
220
245
460
1050
2100

 

 

 
 Ghi chú :
 
  Đin áp chu tn s công nghip thi gian ngn hn là giá tr hiu dng hình sin tn s công nghip trong khong 48Hz-62Hz thi gian là 1 phút.
 
  Khong trng nh nht t cđin áp danh định 15kV tr lên trong nhà và ngoài tri nhưnhau.
 

 

  Khong trng nh nhđược ly theo mđin áp chu xung sét cao nht cho tng cđin áp.
§iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng
(kV)
§iÖn ¸p cao nhÊt cña thiÕt bÞ
(kV)
§iÖn ¸p chÞu tÇn sè c«ng nghiÖp
ng¾n h¹n
(kV)
§iÖn ¸p chÞu xung sÐt 1,2/50ms (trÞ sè ®Ønh)
(BIL)
(kV)
Kho¶ng trèng nhá nhÊt pha-pha vµ pha-®Êt N
(mm)
Trong nhµ
Ngoµi trêi
6
7,2
20
60
130
200
10
12
28
75
130
220
15
17,5
38
95
160
220
22
24
50
125
220
330
35
38,5
40,5
75
80
180
200
320
400
350
440
110
123
230
550
1100
220
245
460
1050
2100

 

 

 
 Ghi chú :
 
  Đin áp chu tn s công nghip thi gian ngn hn là giá tr hiu dng hình sin tn s công nghip trong khong 48Hz-62Hz thi gian là 1 phút.
 
  Khong trng nh nht t cđin áp danh định 15kV tr lên trong nhà và ngoài tri nhưnhau.
 
  Khong trng nh nhđược ly theo mđin áp chu xung sét cao nht cho tng cđin áp.

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :